Sjhzs75-3e beton garyşyk enjamlaryny Mýanmaryň müşderi gämi gurluşygyna ulanmak

Gurluşyk wagty: 2020-nji ýylyň oktýabr aýy

Programma meýdany (in engineeringenerçilik görnüşi): şäher gurluşygy

Enjamlaryň görnüşi: beton garyşyk enjamlary

n2

Ahaýyş:

2020-nji ýylyň 9-njy oktýabrynda, uzak günlük gurnama we görkezmelerden soň, Shantui Janeoo Marine SjHZS75-3E beton garyşyk enjamlary Mýanmaryň müşderileri üçin gymmatlyk döretmäge ýol açyp, agyr önümçiligi üstünlikli tamamlady.

Epidemiýanyň täsirinde Şantui Janeoo hyzmat gullugynyň işgärleri Mýanmada ýerinde gurnama görkezmelerini durmuşa geçirip bilmediler.Müşderi yzarlaýyş hyzmatlaryny bermek üçin uzakdan görkezmäni saýlamaga razy bolansoň.Siteerdäki gurluşygyň haýal aralaşmagy we aralyk gurnama we düzedişler sebäpli hyzmat goldaw bölümi köp kynçylyklary ýeňip geçdi we gurmak üçin müşderilere sabyrlylyk bilen ýol görkezdi we gurnamada ýüze çykan birnäçe mehaniki we zynjyr meselelerine sabyrly we ünsli jogap berdi. Mýanmaryň suratlary.4 aý töweregi agyr zähmetden soň, deňiz SjHZS75-3E beton garyşyk zawody ahyrsoňy agyr önümçilige ýetdi.Müşderiler enjamyň täsirinden gaty kanagatlanýarlar.

Indiki ädimde, Shantui Janeoo uzakdan ýol görkezmegiň usullaryny we usullaryny gowulandyrmak, daşary ýurtlarda uzakdan görkezmegiň netijeliligini ýokarlandyrmak we ýokary hilli önümleriň müşderilere ýörite görnüşde eltilmegini üpjün etmek üçin täze tehnologiýany ulanar.


Iş wagty: Noýabr-03-2020