Hyzmat

Garnituralar hyzmaty

Garnituralar hyzmaty

“Shantui Janeoo” ätiýaçlyk şaýlary bilen üpjün etmegiň doly ulgamyna, ägirt uly ätiýaçlyk şaýlary ammaryna, ýokary hünärli ätiýaçlyk şaýlaryny satmak we tehniki jogapkärçiligimiz hökmünde ýokary hilli önümleri we hyzmatlary üpjün edýär.

24 sagat hyzmat liniýasy

24 sagat hyzmat liniýasyny açarys, enjamlaryň tehniki görkezmesini güýçlendireris, taslamanyň tamamlanmagyny üpjün etmek üçin ulanyjylaryň enjam meselelerini çözmek üçin yzygiderli gaýdyp gelmegini.

Okuw we maslahat hyzmatlary

Esasy işlemek, saklamak, atyşda kynçylyk çekmek we elektrik dolandyryş ulgamyny goşmak bilen okuw ukybymyz bar.

Tiýaçlyk şaýlary hyzmaty

Bizde ätiýaçlyk şaýlary bilen üpjün etmek üçin ajaýyp ulgam bar we hyzmatymyz her hepde 7 × 24 sagatda elýeterlidir.

Hyzmat jogap

Şantui Janeoo ömürlik tehniki goldaw we hyzmat üçin jogapkärdir.Enjamda näsazlyk bar bolsa, hyzmat talaplaryny alanymyzdan 2 sagatdan soň jogap bereris.Onlaýn hyzmatlar bar.

Hyzmat ulgamy

Janeoo-dan satuwdan soňky hyzmat bölümi bar we gurnama, ýalňyş diagnoz, tehniki taýýarlyk we gaýtadan işiň satuwdan soňky yzarlamasyna ýolbaşçylyk edýär.Esasy daşary ýurtlarda satuwdan soňky ofisler, satuwdan soň iň oňat hyzmat ulgamy bolan 85 satuwdan soňky inersener bar.

Kepillik döwri

Kepillik möhleti synagdan geçen gününden 12 aý .Kepillik möhleti, emeli däl faktorlar sebäpli ýüze çykan hil meselesi bar bolsa, ony abatlamaly ýa-da çalyşmaly.Önümiň hili üçin jogapkärdiris .Janeoo önümleri ömürboýy hyzmatdan lezzet alýar

Satuwdan soň hyzmat

Ulanylanda enjamyňyz aşakdaky kynçylyklara duçar bolýarmy?

gurluşyk talaplaryny kanagatlandyrmak üçin gaty pes

nädogry ölçeg çykdajylaryň ýokarlanmagyna getirýär

hemme ýerde tozan, daşky gurşawy goramak näsazlygy

kompýuter ulgamy önümçilik talaplaryny kanagatlandyryp bilmeýär

Köne wokzal täzeden döreýär, hyzmat edilýär we üýtgedilýär ----- Shantui Janeoo köne stansiýany täzeleýär we üýtgedýär

SHANTUI JANEOO, 61 ýyldan gowrak in engineeringenerçilik maşynlaryny garyşdyrýan ösümlik pudagyna üns beriň.Maşynlary we enjamlary garyşdyrmak üçin yzygiderli ösüş we öňegidişlik gözleýäris, şol bir wagtyň özünde köne enjamlar, göçüriş, özgertmeler, ulgamy kämilleşdirmek, köne stansiýanyň bahasyny gazmak, köne stansiýa önümçilik tehnologiýasyny we daşky gurşaw standartlaryny ýokarlandyrmak barada has köp alada edýäris. .

SHANTUI JANEOO meseläni düýpli çözmek üçin köne zawody täzeleýär we üýtgedýär: pes kuwwatlylygy, pes öndürijiligi, nädogry ölçeg, ýokary çykdajy önümçiligi, daşky gurşawy goramak näsazlygy, kompýuter işleýiş ulgamynyň pes wersiýasy.Enjamlaryň öndürijiligi, daşky gurşawy goramak talaplary, kärhana enjamlarynyň bazaryň bäsdeşlige ukyplylygyny ýokarlandyrmak, bazardaky paýyny ýokarlandyrmak boýunça ýokary derejeli müşderileri hasam kanagatlandyrmak üçin.

Ajaýyp ätiýaçlyk şaýlary bilen üpjün ediş ulgamy, ägirt ätiýaçlyk şaýlary ammary

SHANTUI JANEOO ajaýyp ätiýaçlyk şaýlary bilen üpjün etmek ulgamy, ägirt ätiýaçlyk şaýlary ammary, ätiýaçlyk şaýlaryny satmak boýunça ökde tehnik bar.Müşderiniň islegini maksadymyz hökmünde kanagatlandyrmak, jogapkärçiligimiz hökmünde ýokary derejeli önümler we hyzmatlar bilen üpjün etmek üçin ätiýaçlyk şaýlary, "Ene hyzmaty" iş pelsepesi bilen üpjün edýäris.24 sagat hyzmat liniýasyny açarys, enjamlaryň tehniki görkezmesini güýçlendireris, taslamanyň tamamlanmagyny üpjün etmek üçin ulanyjylaryň enjam meselelerini çözmek üçin yzygiderli gaýdyp gelmegini.Ulanyjylar arassa ätiýaçlyk şaýlaryny satyn almak üçin JANEOO kompaniýasyna hoş geldiňiz we hemişe bolşy ýaly ýakyn hyzmatdaşlygy dowam etdireris.

Garnituralar hyzmaty

Kepillik döwri

Kepillik möhleti synagdan geçen gününden 12 aý .Kepillik möhleti, emeli däl faktorlar sebäpli ýüze çykan hil meselesi bar bolsa, ony abatlamaly ýa-da çalyşmaly.Önümiň hili üçin jogapkärdiris .Janeoo önümleri ömürboýy hyzmatdan lezzet alýar.

Hyzmat ulgamy

Janeoo-dan satuwdan soňky hyzmat bölümi bar we gurnama, ýalňyş diagnoz, tehniki taýýarlyk we gaýtadan işiň satuwdan soňky yzarlamasyna ýolbaşçylyk edýär.Esasy daşary ýurtlarda satuwdan soň ofisler bar, satuwdan soň 85 inersener

 

Hyzmat jogap

Şantui Janeoo ömürlik tehniki goldaw we hyzmat üçin jogapkärdir.Enjamda näsazlyk bar bolsa, hyzmat talaplaryny alanymyzdan 2 sagatdan soň jogap bereris.Onlaýn hyzmatlar bar.

Tiýaçlyk şaýlary hyzmaty

Bizde ätiýaçlyk şaýlary bilen üpjün etmek üçin ajaýyp ulgam bar we hyzmatymyz her hepde 7 × 24 sagatda elýeterlidir.

Okuw we maslahat hyzmatlary

Esasy işlemek, saklamak, atyşda kynçylyk çekmek we elektrik dolandyryş ulgamyny goşmak bilen okuw ukybymyz bar.。

After-sale service:+86-531-87511456   After-sale servicejianyoushouhou@126.com