Görkezme

Ussatlyk döretmek, innowasiýany ösdürmek

Welaýat derejesindäki tehnologiýa merkezi hökmünde Şantui (JINAN) gözleg instituty, Şandong welaýatynyň inerener tehnologiýa gözleg merkezi öňdebaryjy bolup, milli senagat syýasatlaryna laýyk gelýän köp sanly ýokary bahaly, ýokary tehnologiýaly we täze önümleri çykardy; Daşky gurşawy goraýan beton garyşyk enjamlary, energiýa tygşytlaýan beton garyşyk enjamlary, gämi ýükleýän beton garyşyk enjamlary hökmünde .。

Gözleg we gözleg ukyby

Gözleg toparynda professorlardan we aspirantlardan ybarat 20-den gowrak adam bar

Shantui (JINAN) gözleg instituty, Shantui Janeoo Machinery Co., Ltd-iň gözleg we ösüş bölümi hökmünde welaýat derejesindäki tehnologiýa merkezi, Şandong beton tehnikasy tehnologiýa gözleg merkezi, Jinan in engineeringenerçilik tehnologiýa gözleg merkezi, Jinan Gurluşyk galyndylary ýöriteleşdirilen in engineeringener tehnologiýa gözlegidir. merkezi.Şandong uniwersiteti bilen ýakyn hyzmatdaşlygymyz bar.Şandong uniwersitetiniň gurluşyk materiallary we gurluşyk enjamlary gözleg merkezi bilen bilelikde professorlardan we aspirantlardan ybarat 20-den gowrak adam bar bolan gözleg toparymyz bar.Kompaniýamyz daşarky hünärmen torlaryny giňden gurdy we bize güýçli adam resurslary kepilligini üpjün etmek üçin sosial tehnologiýa çeşmelerinden gowy peýdalandy.

 

Tehnologiki üstünlikler

Hytaýda ilkinji goşa şahaly beton mikserini üstünlikli ösdürmek

“Shantui Janeoo Machinery Co., Ltd”, Hytaýda ilkinji HZS50 beton garyşyk zawodyny üstünlikli ösdürip ýetişdirdi we Gurluşyk ministrligi tarapyndan ilkinji tehnologiýa ösüş baýragyny berdi.Döredileli bäri kompaniýamyz 2 sany uly ylmy we tehnologiki taslamany, 4 sany täze täze önüm öndürmek taslamasyny, 1 sany fakel taslamasyny, 17 welaýat we ministrlik derejesinde ylmy gözleg taslamalaryny tamamlady.Häzirki wagtda 12 oýlap tapyş patenti, 107 peýdaly model patenti, 1 dizaýn patenti ýaly 120 patentimiz bar we öňdebaryjy bolup, milli senagat syýasatlaryna laýyk gelýän köp bahaly, ýokary tehnologiýaly we täze önümleri çykardyk. Daşky gurşawy goraýan beton garyşyk enjamlary, energiýa tygşytlaýan beton garyşyk enjamlary, gämi ýükleýän beton garyşyk enjamlary.

 

Şahadatnama kwalifikasiýasy

Hytaýyň beton maşyn senagatynyň taryhy innowasiýasynyň şaýady

“Shantui Janeoo Machinery Co., Ltd”, ISO9000, GB / T24001-2004 / ISO14001: 2004 we GB / T28001-2011 / OHSAS18001: 2007-den geçdi.Biziň kompaniýamyz GB / T 10171-2016 《Gurluşyk maşynlary we beton garyşyk zawody draft taýýarlaýan kompaniýadyr we hünärmenlerimiz taýýarlaýarlar.Biziň hünärmenlerimiz, beton tehnika bölüminiň başlygynyň orunbasarlarynyň Milli Gurluşyk Maşynlary we Enjamlaryny Standartlaşdyrmak Komiteti bolup, öňki Milli Gurluşyk Maşynlary we Enjamlary Standartlaşdyrmak Tehniki Komitetiniň ýyllyk ýygnagyna gatnaşdy, birnäçe milli we senagat tehniki ülňülerine syn berdi we etdi pudagyň standart gurluşygy üçin ajaýyp goşant.

 

Synag hyzmatdaşlygy

Akylly, täsirli, energiýa tygşytlamak, daşky gurşawy goramak beton önümçiligi we gaýtadan işlemek tehnologiýasy bilen üsti ýetirilen öz-özüňi ösdürmäge esaslanýar

“Shantui Janeoo Machinery Co., Ltd” öz-özüni ösdürmäge esaslanýar we Şandong uniwersiteti, Çanan uniwersiteti we Jinan uniwersiteti ýaly tehniki hyzmatdaşlyk bölümleri, uniwersitetler we gözleg institutlary bilen hyzmatdaşlyga ünsi jemleýär.Kollejiň synag synag binýady hökmünde, enjamyň gurluşyny we işleýşini gowulandyrmak, önümiň hilini, ygtybarlylygyny ýokarlandyrmak we kompaniýanyň beton önümçilik enjamlary, asfalt garyşyk enjamlary, gury minom önümçilik enjamlary, gurluşyk galyndylaryny zyňmak enjamlary töwereginde dürli synag synaglaryny geçirýäris. enjamlar seriýasyny giňeltmek.Biziň kompaniýamyz we Şandong uniwersiteti, Şandong uniwersiteti JANEOO beton tehnika gözleg merkezini we Şandong beton tehnika in engineeringenerçilik laboratoriýasyny bilelikde gurdular we beton garyşyk, ulag tehnikasyna esaslanýan beton maşyn enjamlaryny öwreniş we ösüş synag merkeziniň içerki birinji derejeli doly toplumydyr. we enjamlar we şuňa meňzeş goşmaça enjamlary gözlemek we ösdürmek, akylly, täsirli, energiýa tygşytlamak, Daşky gurşawy goramak, beton önümçilik we gaýtadan işlemek tehnologiýasy bilen üsti ýetirilýär.